Relevancy Analysis

Note

This tutorial is available as an IPython notebook here.

%%time
import malaya
CPU times: user 6.05 s, sys: 1.62 s, total: 7.66 s
Wall time: 13 s

Explanation

Positive relevancy: The article or piece of text is relevant, tendency is high to become not a fake news. Can be a positive or negative sentiment.

Negative relevancy: The article or piece of text is not relevant, tendency is high to become a fake news. Can be a positive or negative sentiment.

Right now relevancy module only support deep learning model.

negative_text = 'Roti Massimo Mengandungi DNA Babi. Roti produk Massimo keluaran Syarikat The Italian Baker mengandungi DNA babi. Para pengguna dinasihatkan supaya tidak memakan produk massimo. Terdapat pelbagai produk roti keluaran syarikat lain yang boleh dimakan dan halal. Mari kita sebarkan berita ini supaya semua rakyat Malaysia sedar dengan apa yang mereka makna setiap hari. Roti tidak halal ada DNA babi jangan makan ok.'
positive_text = 'Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memperjelaskan dakwaan sebuah mesej yang dikitar semula, yang mendakwa kononnya kod E dikaitkan dengan kandungan lemak babi sepertimana yang tular di media sosial. . Tular: November 2017 . Tular: Mei 2014 JAKIM ingin memaklumkan kepada masyarakat berhubung maklumat yang telah disebarkan secara meluas khasnya melalui media sosial berhubung kod E yang dikaitkan mempunyai lemak babi. Untuk makluman, KOD E ialah kod untuk bahan tambah (aditif) dan ianya selalu digunakan pada label makanan di negara Kesatuan Eropah. Menurut JAKIM, tidak semua nombor E yang digunakan untuk membuat sesuatu produk makanan berasaskan dari sumber yang haram. Sehubungan itu, sekiranya sesuatu produk merupakan produk tempatan dan mendapat sijil Pengesahan Halal Malaysia, maka ia boleh digunakan tanpa was-was sekalipun mempunyai kod E-kod. Tetapi sekiranya produk tersebut bukan produk tempatan serta tidak mendapat sijil pengesahan halal Malaysia walaupun menggunakan e-kod yang sama, pengguna dinasihatkan agar berhati-hati dalam memilih produk tersebut.'

BERT model

BERT is the best relevancy model in term of accuracy, you can check relevancy accuracy here, https://malaya.readthedocs.io/en/latest/Accuracy.html#relevancy-analysis. Question is, why BERT?

 1. Transformer model learn the context of a word based on all of its surroundings (live string), bidirectionally. So it much better understand left and right hand side relationships.
 2. Because of transformer able to leverage to context during live string, we dont need to capture available words in this world, instead capture substrings and build the attention after that. BERT will never have Out-Of-Vocab problem.

List available BERT models

malaya.relevancy.available_bert_model()
['multilanguage', 'base']

Load BERT models

model = malaya.relevancy.bert(model = 'base')
downloading frozen /Users/huseinzol/Malaya/relevancy/base model
447MB [01:19, 6.44MB/s]
WARNING: Logging before flag parsing goes to stderr.
W0807 17:39:06.005466 4628391360 deprecation_wrapper.py:119] From /Users/huseinzol/Documents/Malaya/malaya/_utils/_utils.py:45: The name tf.gfile.GFile is deprecated. Please use tf.io.gfile.GFile instead.

W0807 17:39:06.006567 4628391360 deprecation_wrapper.py:119] From /Users/huseinzol/Documents/Malaya/malaya/_utils/_utils.py:46: The name tf.GraphDef is deprecated. Please use tf.compat.v1.GraphDef instead.

W0807 17:39:11.612503 4628391360 deprecation_wrapper.py:119] From /Users/huseinzol/Documents/Malaya/malaya/_utils/_utils.py:41: The name tf.InteractiveSession is deprecated. Please use tf.compat.v1.InteractiveSession instead.

Predict single string

model.predict(negative_text,get_proba=True)
{'positive': 0.49505678, 'negative': 0.5049432}

Predict batch of strings

model.predict_batch([negative_text, positive_text],get_proba=True)
[{'positive': 0.9720986, 'negative': 0.027901381},
 {'positive': 0.00013454593, 'negative': 0.9998654}]

Problem with predict_batch, short string need to pad with empty token to make sure the length is same with longer text. This can lead to overfit, so, beware.

Open relevancy visualization dashboard

Default when you call predict_words it will open a browser with visualization dashboard, you can disable by visualization=False.

model.predict_words(negative_text)
from IPython.core.display import Image, display

display(Image('relevancy-negative.png', width=800))
_images/load-relevancy_15_0.png

List available deep learning models

malaya.relevancy.available_deep_model()
['self-attention', 'dilated-cnn']

As you can see, we are not using recurrent architecture for relevancy classification. Article or news can be really a long text, and when talking about recurrent on long text dependency, we might have a problem about gradient vanishing or long term dependency, plus it is very expensive to calculate.

Load deep learning models

Good thing about deep learning models from Malaya, it returns Attention result, means, which part of words give the high impact to the results. But to get Attention, you need to set get_proba=True.

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set()
model = malaya.relevancy.deep_model('dilated-cnn')

Predict single string

model.predict(positive_text)
'positive'
result = model.predict(positive_text,get_proba=True)
result
{'positive': 0.9892117,
 'negative': 0.010788266,
 'attention': {'Jabatan': 0.011842445,
 'Kemajuan': 0.0004990599,
 'Islam': 0.0105412435,
 'Malaysia': 1.8620213e-07,
 'memperjelaskan': 0.00090273784,
 'dakwaan': 0.009680763,
 'sebuah': 0.34631768,
 'mesej': 0.0032939622,
 'yang': 7.391781e-06,
 'dikitar': 0.009578085,
 'semula': 0.25352243,
 ',': 0.0,
 'mendakwa': 0.039328944,
 'kononnya': 0.0005362838,
 'kod': 1.7578169e-06,
 'E': 0.0,
 'dikaitkan': 0.000102088605,
 'dengan': 0.00080459507,
 'kandungan': 0.0044339728,
 'lemak': 3.484632e-05,
 'babi': 4.280925e-06,
 'sepertimana': 0.0030541394,
 'tular': 0.0010676038,
 'di': 0.0,
 'media': 3.1618736e-06,
 'sosial': 1.3851669e-05,
 '.': 0.0,
 'Tular': 0.00011631558,
 ':': 0.0,
 'November 2017': 0.00085097033,
 'Mei 2014': 4.920134e-05,
 'JAKIM': 0.0012241085,
 'ingin': 0.0881682,
 'memaklumkan': 7.052896e-05,
 'kepada': 0.021570362,
 'masyarakat': 0.00023094988,
 'berhubung': 1.1057678e-05,
 'maklumat': 0.00026868083,
 'telah': 7.2317605e-05,
 'disebarkan': 9.50331e-07,
 'secara': 5.8421193e-07,
 'meluas': 0.00023408467,
 'khasnya': 0.00048214395,
 'melalui': 0.0052656163,
 'mempunyai': 7.862253e-06,
 'Untuk': 2.5891845e-06,
 'makluman': 0.00015925457,
 'KOD': 0.0005097225,
 'ialah': 6.233322e-05,
 'untuk': 0.0025757798,
 'bahan': 2.664205e-07,
 'tambah': 3.5512012e-06,
 '(': 0.0,
 'aditif': 8.97466e-05,
 ')': 0.0,
 'dan': 0.0,
 'ianya': 2.8783128e-05,
 'selalu': 3.586144e-05,
 'digunakan': 1.0551267e-05,
 'pada': 5.0717895e-06,
 'label': 4.0046502e-06,
 'makanan': 0.0010502156,
 'negara': 1.742862e-05,
 'Kesatuan': 6.244018e-06,
 'Eropah': 2.1515665e-05,
 'Menurut': 9.812214e-06,
 'tidak': 4.3439675e-07,
 'semua': 0.000835331,
 'nombor': 6.793219e-05,
 'membuat': 0.001359321,
 'sesuatu': 1.5853509e-06,
 'produk': 1.0694217e-07,
 'berasaskan': 5.729283e-07,
 'dari': 3.824304e-05,
 'sumber': 9.358e-06,
 'haram': 3.41809e-06,
 'Sehubungan': 7.6232165e-05,
 'itu': 7.043718e-06,
 'sekiranya': 9.1800786e-08,
 'merupakan': 4.6512785e-05,
 'tempatan': 0.0005657043,
 'mendapat': 2.7107068e-05,
 'sijil': 7.168571e-06,
 'Pengesahan': 1.9922183e-05,
 'Halal': 4.70037e-05,
 'maka': 3.5196587e-07,
 'ia': 1.0549179e-06,
 'boleh': 2.1123176e-06,
 'tanpa': 2.927889e-06,
 'was': 3.6377685e-06,
 '-': 0.0,
 'sekalipun': 4.786906e-07,
 'Tetapi': 1.3105414e-07,
 'tersebut': 7.7244266e-08,
 'bukan': 1.510455e-06,
 'serta': 1.9440507e-05,
 'pengesahan': 0.00013690614,
 'halal': 4.2278854e-05,
 'walaupun': 2.7934178e-07,
 'menggunakan': 9.947374e-05,
 'e': 0.0,
 'sama': 2.0695973e-07,
 'pengguna': 1.64596e-07,
 'dinasihatkan': 1.1992488e-08,
 'agar': 2.787569e-06,
 'berhati': 1.4157456e-07,
 'hati': 9.918707e-06,
 'dalam': 5.582234e-07,
 'memilih': 4.5280743e-08}}
plt.figure(figsize = (15, 5))
keys = result['attention'].keys()
values = result['attention'].values()
aranged = [i for i in range(len(keys))]
plt.bar(aranged, values)
plt.xticks(aranged, keys, rotation = 'vertical')
plt.show()
_images/load-relevancy_26_0.png

Open relevancy visualization dashboard

Default when you call predict_words it will open a browser with visualization dashboard, you can disable by visualization=False.

model.predict_words(positive_text)
from IPython.core.display import Image, display

display(Image('relevancy-dilated-cnn.png', width=800))
_images/load-relevancy_29_0.png

Predict batch of strings

model.predict_batch([negative_text, positive_text],get_proba=True)
[{'positive': 0.8330916, 'negative': 0.16690837},
 {'positive': 0.9961637, 'negative': 0.00383623}]

You might want to try ``self-attention`` by yourself.

Stacking models

More information, you can read at https://malaya.readthedocs.io/en/latest/Stack.html

cnn = malaya.relevancy.deep_model('dilated-cnn')
attention = malaya.relevancy.deep_model('self-attention')
malaya.stack.predict_stack([cnn, attention], [positive_text, negative_text])
[{'positive': 0.83132225, 'negative': 0.02162251},
 {'positive': 0.3027468, 'negative': 0.54677427}]