Source code for malaya.tatabahasa

from malaya.supervised import t5 as t5_load
from malaya.supervised import transformer as load_transformer
from malaya.model.tf import Tatabahasa
from malaya.model.t5 import Tatabahasa as T5_Tatabahasa
from malaya.function import describe_availability
from herpetologist import check_type
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)

_transformer_tagging_availability = {
  'small': {
    'Size (MB)': 397,
    'Quantized Size (MB)': 100,
    'Sequence Accuracy': 0.860198,
    'Sequence Tagging Accuracy': 0.96326745,
  },
  'base': {
    'Size (MB)': 875,
    'Quantized Size (MB)': 220,
    'Sequence Accuracy': 0.938972,
    'Sequence Tagging Accuracy': 0.977407,
  },
}

_transformer_availability = {
  't5': {
    'Size (MB)': 1250,
    'Quantized Size (MB)': 481,
    'WER': 0.0178902,
  },
  'small-t5': {
    'Size (MB)': 355.6,
    'Quantized Size (MB)': 195,
    'WER': 0.0187973,
  },
  'tiny-t5': {
    'Size (MB)': 208,
    'Quantized Size (MB)': 103,
    'WER': 0.0328037,
  },
  'super-tiny-t5': {
    'Size (MB)': 81.8,
    'Quantized Size (MB)': 27.1,
    'WER': 0.0351141,
  },
  '3x-super-tiny-t5': {
    'Size (MB)': 18.3,
    'Quantized Size (MB)': 4.46,
    'WER': 0.03676189,
  },
}


[docs]def describe_tagging(): """ Describe kesalahan tatabahasa supported. Full description at https://tatabahasabm.tripod.com/tata/salahtata.htm """ d = [{'class': 0, 'Description': 'PAD', 'salah': '', 'betul': ''}, {'class': 1, 'Description': 'kesambungan subwords', 'salah': '', 'betul': '', }, {'class': 2, 'Description': 'tiada kesalahan', 'salah': '', 'betul': '', }, {'class': 3, 'Description': 'kesalahan frasa nama, Perkara yang diterangkan mesti mendahului "penerang"', 'salah': 'Cili sos', 'betul': 'sos cili', }, {'class': 4, 'Description': 'kesalahan kata jamak', 'salah': 'mereka-mereka', 'betul': 'mereka', }, {'class': 5, 'Description': 'kesalahan kata penguat', 'salah': 'sangat tinggi sekali', 'betul': 'sangat tinggi', }, {'class': 6, 'Description': 'kata adjektif dan imbuhan "ter" tanpa penguat.', 'salah': 'Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.', 'betul': 'Sani mendapat markah yang tertinggi.', }, {'class': 7, 'Description': 'kesalahan kata hubung', 'salah': 'Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya.', 'betul': 'Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.', }, {'class': 8, 'Description': 'kesalahan kata bilangan', 'salah': 'Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.', 'betul': 'Beribu-ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan', }, {'class': 9, 'Description': 'kesalahan kata sendi', 'salah': 'Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.', 'betul': 'Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu.', }, {'class': 10, 'Description': 'kesalahan penjodoh bilangan', 'salah': 'Setiap orang pelajar', 'betul': 'Setiap pelajar.', }, {'class': 11, 'Description': 'kesalahan kata ganti diri', 'salah': 'Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis.', 'betul': 'Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis.', }, {'class': 12, 'Description': 'kesalahan ayat pasif', 'salah': 'Cerpen itu telah dikarang oleh saya.', 'betul': 'Cerpen itu telah saya karang.', }, {'class': 13, 'Description': 'kesalahan kata tanya', 'salah': 'Kamu berasal dari manakah ?', 'betul': 'Kamu berasal dari mana ?', }, {'class': 14, 'Description': 'kesalahan tanda baca', 'salah': 'Kamu berasal dari manakah .', 'betul': 'Kamu berasal dari mana ?', }, {'class': 15, 'Description': 'kesalahan kata kerja tak transitif', 'salah': 'Dia kata kepada saya', 'betul': 'Dia berkata kepada saya', }, {'class': 16, 'Description': 'kesalahan kata kerja transitif', 'salah': 'Dia suka baca buku', 'betul': 'Dia suka membaca buku', }, {'class': 17, 'Description': 'penggunaan kata yang tidak tepat', 'salah': 'Tembuk Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.', 'betul': 'Tembok Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti', }, ] return describe_availability(d, transpose=False)
[docs]def available_transformer_tagging(): """ List available transformer tagging models. """ logger.info('tested on 10k generated dataset at https://github.com/huseinzol05/malaya/tree/master/session/tatabahasa') return describe_availability(_transformer_tagging_availability)
[docs]def available_transformer(): """ List available transformer models. """ logger.info('tested on 7.5k generated dataset at https://github.com/huseinzol05/malaya/blob/master/session/tatabahasa/t5/prepare-tatabahasa.ipynb') return describe_availability(_transformer_availability)
[docs]@check_type def transformer(model: str = 'small-t5', quantized: bool = False, **kwargs): """ Load Malaya transformer encoder-decoder model to correct a `kesalahan tatabahasa` text. Parameters ---------- model: str, optional (default='small-t5') Check available models at `malaya.tatabahasa.available_transformer()`. quantized: bool, optional (default=False) if True, will load 8-bit quantized model. Quantized model not necessary faster, totally depends on the machine. Returns ------- result: model List of model classes: * if `t5` in model, will return `malaya.model.t5.Tatabahasa`. """ model = model.lower() if model not in _transformer_availability: raise ValueError( 'model not supported, please check supported models from `malaya.tatabahasa.available_transformer()`.' ) return t5_load.load( module='kesalahan-tatabahasa', model=model, model_class=T5_Tatabahasa, quantized=quantized, **kwargs, )
[docs]@check_type def transformer_tagging(model: str = 'base', quantized: bool = False, **kwargs): """ Load Malaya transformer encoder-decoder + tagging model to correct a `kesalahan tatabahasa` text. Parameters ---------- model: str, optional (default='base') Check available models at `malaya.tatabahasa.available_transformer_tagging()`. quantized: bool, optional (default=False) if True, will load 8-bit quantized model. Quantized model not necessary faster, totally depends on the machine. Returns ------- result: malaya.model.tf.Tatabahasa class """ model = model.lower() if model not in _transformer_tagging_availability: raise ValueError( 'model not supported, please check supported models from `malaya.tatabahasa.available_transformer_tagging()`.' ) return load_transformer.load_tatabahasa( module='kesalahan-tatabahasa', model=model, model_class=Tatabahasa, quantized=quantized, **kwargs )